ANALIZA RÓŻNYCH WARIANTÓW

Analiza różnych wariantów dłu­gości trwania cyklu w zależności od liczby uczestników pozwala znaleźć optymalne rozwiązanie problemu koncentracji sił na da­nym obiekcie pracy. Za optymalny należy oczywiście uznać taki wariant, który minimalizuje sumę kosztów utrzymania wykonaw­ców i strat spowodowanych opóźnieniem wdrożenia nowej tech­niki pracy lub nowego systemu. Można też określić optymalną liczbę wykonawców” [Slezinger 1967 b, s. 23]. Autor za pomocą od­powiednich wykresów ilustruje tę technikę wyboru wariantu działania najsprawniejszego ze względu na zagadnienie koncen­tracji sił i uzupełnia w ten sposób nasze teoretyczne rozważa­nia praktyczną wskazówką. Blisko pokrewne temu jest przeciwstawienie taktyki stosowa­nia w danym działaniu jednego tylko (uznanego za najdogodniej­szy) sposobu działania — taktyce działania jednocześnie kilkoma sposobami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *