DOBRANIE I ZGRUPOWANIE ŚRODKÓW

„Organizacja jest to odpowiednie dobranie i zgrupowanie środków oraz sposobów służących powiązaniu poszczególnych czynności do stworze­nia warunków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu przy naj­mniejszym wkładzie sił i środków” [Czermiński… 1966, s. 97] (wg I wydania). W II wyd. autorzy zrezygnowali z tego określenia, widocznie z niego nie­zadowoleni. Z tego, że mówiąc o „dobieraniu” i „grupowaniu” użyli formy dokonanej, można wnosić, że chodziło o znaczenie rezultatowe, choć skądinąd wzmianka o powiązaniu czynności zdawałaby się wskazywać na ujęcie czynnościowe. Termin „środki” występuje tu chyba w sensie rze­czowym i oznacza to, co w tej książce nazywamy zasobami, ale połączenie tak pojętych środków ze „sposobami” zdaje się wykraczać poza postulat niełączenia w jedną całość terminów z różnych kategorii semantycznych. Nie bardzo też rozumiem, co znaczy „grupować sposoby”. Włączenie do de­finicji postulatu oszczędności wydaje się zbędne, a ograniczenie się do tego jednego tylko postulatu (z pominięciem innych form ekonomiczności) bu­dzi wątpliwość, czy autorzy uznają te jej inne formy. Nie wydaje mi się też zręczne ujęcie postulatu skuteczności („osiągnięcie celu”) wyłącznie w jego formie niestopniowalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *