EKONOMIKA PRACY

Psychometria jest wysoce zmatematyzowaną gałęzią psychologii, opartą na koncepcji ilościowego ujmowania czynników wpływających ną za­chowanie się ludzi i wyrażającycjfsię w tym zachowaniu. Mierzy się je za pomocą tzw testów. Psychometria zajmuje się więc konstruowaniem testów, sprawdzaniem ich przydatności oraz ich stosowaniem. Zastoso­wana przy dobieraniu ludzi do określonych prac albo rodzajów pracy do kwalifikacji badanych ludzi stanowi bardzo udoskonalone ogniwo rozwo­jowe tego, co dawniej nazywano psychotechniką (4.2.3.). Socjologia pracy bada stosunki między ludźmi w procesie pracy i wchodząc ze względu na to w skład nauk ergologicznych (zwłaszcza w swoich uszczegółowieniach i powiązaniach, takich jak socjologia za­kładu pracy, przemysłu, rolnictwa, socjologia organizacji itp.) należy za­razem oczywiście do licznej rodziny nauk socjologicznych. Ekonomika pracy obejmuje szereg problemów ekonomicznych zwią­zanych z tak podstawową kategorią ekonomiczną, jaką jest praca ludzka (i w tym ujęciu obejmuje np. to, co’wyżej  jako naukę o czyn­nikach wydajności pracy). Bywa często łączona z innym nieco ujęciem, w którym słowo „praca” pojmuje się raczej w znaczeniu grupy ludzi traktowanych jako źródło siły roboczej, i wtedy obejmuje także proble­my zatrudnienia (gospodarowania siłą roboczą) w skali społeczeństwa i poszczególnych instytucji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *