Gwarancja bezpieczeństwa człowieka

Prawo do sądu stanowi najważniejszą gwarancję bezpieczeństwa człowieka. Prawo to gwarantowane jest w naszej konstytucji, zawiera je również w art. 6 i 7 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zapis ten oznacza, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy, w rozsądnym terminie przez niezawisły lub bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności oskarżenia skierowanego przeciwko niemu w sprawie karnej; każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego, do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą, „nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu (…), który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia”.Prawa do sądu gwarantowanego konstytucyjnie nie może pozbawić człowieka ustawodawca np. ze względów politycznych lub innych. Za naruszenie prawa do sądu uważa się również sytuację, gdy organ administracji lub nawet sąd administracyjny tak długo „ciągną sprawę”, że powoduje to negatywny dla człowieka skutek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *