Internacjonalizacja praw i wolności człowieka

Umiędzynarodowienie praw człowieka następuje w XX w. Pierwsze traktaty międzynarodowe dotyczyły ochrony mniejszości, zakazu handlu niewolnikami, piractwa morskiego oraz prawa pracy. W 1919 r. powstała Międzynarodowa Organizacja Pracy. Zbrodnie ludobójstwa stały się początkiem intensywnego rozwoju praw człowieka po zakończeniu II wojny światowej . Prawa będą formułowane i rozszerzane w dokumentach różnych organizacji międzynarodowych tworząc systemy praw człowieka. Jednym z nich jest uniwersalny system praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych zapoczątkowany Kartą Narodów Zjednoczonych z 1945 r. Karta Narodów Zjednoczonych zobowiązuje społeczność międzynarodową do tworzenia instrumentów ochrony praw człowieka i upoważniają do podejmowania stosownych działań w sytuacjach naruszenia tych praw. Rozwinięciem tych postulatów są dokumenty międzynarodowe oto niektóre: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948r., Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. z protokołem opcyjnym z 1966 r. i drugim protokołem z 1989r., Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r. ,Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet z 1979 r., Konwencja Praw Dziecka z 1989 r. Do uniwersalnego systemu praw człowieka należy zaliczyć Międzynarodowy Czerwony Krzyż – prawo humanitarne, Międzynarodową Organizację Pracy i inne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *