JAKO PRZYKŁAD

Jako przykład może służyć zagadnienie właściwego przedmiotu badań wchodzących w zakres nauki o administracji państwowej. Nie wdając się w szczegóły warto przypomnieć, że np. J. Starościak przez administrac­ję państwową rozumie „całokształt czynności organizatorskich wykonywa­nych przez organy Państwa w szczególnych formach.” [Starościak 1966, s. 7] i „w najszerszym tego słowa znaczeniu” używa tego wyrażenia w ogóle na oznaczenie organizowania [tamże, s. 21], Gdy tymczasem mnie się np. wydaje, że nie tylko organizowanie zaopatrzenia szpitąla, ale samo zaopatrywanie w potrzebne zasoby trzeba w instytucji leczniczej zaliczyć — w odróżnieniu od leczenia — do funkcji administracyjnych, oraz że można wskazać czynności organizatorskie nie stanowiące w danej instytucji administrowania (np. organizowanie cudzej pracy przez pracow­nika instytucji doradztwa organizacyjnego) tak, iż w definicji administro­wania warto by może podkreślić to, że występuje ono tylko w instytucjach względnie trwale zorganizowanych i — regulując ich funkcjonowanie — nie realizuje jednak bezpośrednio ich celów podstawowych (por. [Ziele­niewski 1969, s. 120]).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *