KAŻDE DZIAŁANIE

Każde też działanie — z wyjątkiem najszerszego zachodzącego w danej epoce współdziałania ludzi rozpatrywanego w całym wchodzącym w grę okresie dziejów — można rozpatrywać jako cząstkę jakiegoś, pod analogicznymi względami szerszego prze­działu działania. Niezależnie od tego, działania rozpatrywane w jakimkolwiek przedziale można oceniać ze względu na różne podobnie rozumia­ne „przedziały rzeczywistości”, wyróżnione stosownie do aktu­alnego zainteresowania osoby oceniającej. Przedział rzeczywi­stości, ze względu na który ocenia się działalność, można by dla skrócenia nazwać przedziałem oceny. Można rozpatrywać np. działalność naukową jednego pracownika nauki i to w ciągu np. miesiąca, roku, dziesięciolecia; albo działalność naukową katedry, pracowni, zakładu, instytutu, I uczelni w każdym z tych lub jeszcze innym okresie; można też działalność naukową jakiejś całej odpowiednio określonej społecz­ności naukowej rozpatrywać w przedziale tylko badań podstawo­wych, albo tylko stosowanych lub tylko „rozwojowych”, albo w przedziale badań podstawowych i stosowanych, stosowanych i rozwojowych, albo w ogóle w przedziale badań, albo łącznie z jedną z form lub łącznie ze wszystkimi formami przekazywania rezultatów badań, albo tylko w przedziale jednej lub kilku faz przekazywania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *