KIEROWANIE I ORGANIZACJA

Konferencja ta wykazała, że „nie wszys­cy naukowcy uznają słuszność traktowania zagadnień kierowania jako samodzielnej nauki społecznej, mającej charakter międzynarodowy i po­wiązanej ściśle ze wszystkimi innymi naukami społecznymi. Niektórzy uczestnicy… nie uzmysławiają sobie jasno takich kategorii, jak „kierowa­nie” i „organizacja”. Traktują oni zarządzanie i jego organizację jako względnie samodzielne dyscypliny, będące w istocie częściami ogółu nauk społecznych. Inni uczestnicy proponowali ściśle rozgraniczać pojęcia „nau­kowa organizacja produkcji” i „naukowa organizacja pracy”. „Zalecano też, by więcej uwagi poświęcać szerszemu przygotowaniu i przeszkalaniu kadr specjalistów w zakresie kierowania” [tamże, s. 150], Z podobnej Wszech- związkowej Konferencji, odbytej w Nowosybirsku z refteratem wicemi­nistra P. Woronina, zdaje sprawę N. Dmitrijew [Dmitrijew 1967],Od 26 do 29 VI 1967 obradowała w Moskwie ogólnozwiązkowa nara­da w sprawie organizacji pracy, zwołana przez Państwowy Komitet Rady Ministrów ZSRR do Spraw Pracy i Płac oraz przez Wszechzwiązkową Centralną Radę Związków Zawodowych. Uchwaliła ona obszerne zalece­nia [Rekomendacii Wsiesojuznogo… 1967] (więcej szczegółów [Zieleniew­ski 1967b]).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *