KOMPLET WARUNKÓW

Oto, jak można by ten problem postawić: gdybyśmy umieli owe cechy oraz zjawiska determinujące te ce­chy wyrażać w wielkościach wymiernych, to moglibyśmy typ organizacji potraktować jako funkcję szeregu zmiennych i wów­czas należałoby odpowiedzieć na pytanie, jakie grupy „zmiennych niezależnych” determinują cechy organizacji? Albo inaczej: jaki komplet warunków koniecznych stanowi łącznie warunek wystar­czający do wystąpienia określonego typu organizacji? Otóż wy­daje się, że o typie organizacji decydują przede wszystkim nastę­pujące grupy okoliczności: dziedzina działalności, której służy dana instytucja, cel, jaki sobie ona stawia, cechy charakterysty­czne jej elementów składowych oraz cechy otoczenia, w którym realizuje ona swoje cele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *