KONCENTRACJA KIERUNKÓW

W naszej literaturze kierunek ten może najlepiej, choć zgoła niewy­starczająco, reprezentuje przekład dzieła J. Marcha i H. A. Simona zaty­tułowanego w oryginale Organizations [March 1964], H. A. Simon jeszcze w r. 1964 twierdził, że niezależnie od różnic w ujęciu wszyscy teoretycy organizacji, chcąc nie chcąc, ostatecznie zajmują się zachowaniem się lu­dzi w instytucjach [Toward a Unified… 1964], z własnych prac Simona szczególnie charakterystyczne są pod tym względem jego dawniejsze książki [np. Simon 1959]. Kierunek ten występuje też w pracach Ch. Argyrisa [1957] i [1962], L. Shartle’a [1956], R. Tannenbauma i jego współ­pracowników [1961] oraz wielu innych. Kierunki socjologizujące koncentrują się na stosunkach mię­dzy ludźmi, szczególnie zaś na „interakcjach” (wzajemnym od­działywaniu ich na siebie) w małych grupach społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *