KONCENTRACJA KONCEPCJI

Koncepcje koncentrujące się wokół pojęcia „systemów socjo­technicznych” podkreślają głównie wpływ sposobów działania (przede wszystkim metod wytwarzania) na stosunki społeczne w zakładzie pracy. Nie należy ich utożsamiać z socjotechniką pojmowaną jako nauka o sposobach oddziaływania na społeczne zachowanie się ludzi.Koncepcje zbudowane około pojęcia procesu produkcyjnego kładą nacisk na to, że w całej strukturze organizacji (którą dzielą na „produkcyjną”, „produkcyjno-administracyjną” i „struk­turę zarządzania”) elementem pierwotnym jest proces produkcji. Głównym reprezentantem tego sposobu myślenia jest u nas. S. Chajt- man, a najpełniejsze, jak mi się zdaje, jego ujęcie zawiera napisany prze­zeń rozdział pierwszy pracy zbiorowej [Wybrane problemy… 1967]; niektóre myśli tej teorii można też odnaleźć w pracach B. Hausa [1964] i J. Trzcienieckiego np. [1967], który poświęca zresztą główną uwagę problematy­ce węższej niż ogólna teoria organizacji, mianowicie badaniu metod pracy indywidualnej. Podobne mniej lub bardziej wyeksponowane myśli tkwią u podstaw większości krajowych i zagranicznych opracowań tego węższe­go problemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *