KONIECZNOŚĆ PROWADZENIA BADAŃ

Konieczność przeprowadzania badań empirycznych i ewen­tualnych eksperymentów społecznych w warunkach możliwie ściśle kontrolowanych prowadzi niekiedy do nadmiernego ich uproszczenia. Dlatego konieczna jest dodatkowa weryfikacja po­legająca na zastosowaniu „zdrowego rozsądku” w toku sprawdza­nia, czy hipotezy ustalone w warunkach ściśle kontrolowanych sprawdzają się też z dostateczną częstością przy zwykłym funk­cjonowaniu różnego rodzaju instytucji (14).Jeżeli i tę próbę hipotezy nasze przejdą z powodzeniem, to można je spokojnie włączyć do zbioru twierdzeń teorii ogól­nej (15).Piąta i ostatnia droga wskazana na naszym wykresie (V) jest obecnie jeszcze w znacznej mierze w sferze pobożnych życzeń. Jest to droga budowania dedukcyjnej teorii organizacji i zarzą­dzania.Pozornie jest ona prostsza od poprzedniej. Przedstawiłem ją tak, jak gdyby zbiór aksjomatów, czyli twierdzeń przyjętych bez dowodu i w miarę możności wyrażanych w postaci skwantyfikowanej lub przynajmniej nada­jącej się do skwantyfikowania (16), był wyprowadzany bezpośrednio z ogól­nego doświadczenia życiowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *