Mniejszość narodowa

Mniejszość jest szczególnie traktowana zarówno w prawie międzynarodowym, jak i krajowym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 35 „zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zacho-
wania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej”. Również ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 13 stanowi: „szkoła publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury”. Dbałość o zachowanie tożsamości „mniejszości” spoczywa na państwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *