NA TEMAT NAUCZANIA

Do uwag na temat nauczania organizacji, zamieszczonych w części wprowadzającej tej książki (1.1.), warto dorzucić tu kilka słów. Stan wyj­ściowy był także w tym zakresie raczej mało pocieszający [Ehrlich 1963]. W ostatnich latach zaktywizowały się jednak w zakresie nauczania orga­nizacji istniejące już dawniej katedry wyższych uczelni i powstało kilka nowych.Należy tu wspomnieć o utworzeniu w Politechnice Warszawskiej i Wrocławskiej kierunku inżynieryjno-ekonomicznego, kształcącego orga­nizatorów produkcji, o wprowadzeniu od dwu lat we wszystkich wyższych szkołach ekonomicznych, obok dawnych kierunków nauczania ekonomik gałęziowych, wykładu teorii organizacji i zarządzania, o wykładaniu od kilku lat na zawodowych studiach administracji (a od niedawna także na magisterskim studium administracji przy wydziałach prawa) teorii organi­zacji w zastosowaniu do administracji państwowej i zamierzonym wpro­wadzeniu (nieco podobnie ujętego) wykładu nauki administracji na „sta­cjonarnych” studiach prawniczych oraz o wykładzie prakseologii prowa­dzonym przez pewien czas na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu W arszawskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *