NABYTE DOŚWIADCZENIE

Jednocześnie trzeba się liczyć z tym, że nie całe doświadcze­nie nabyte przez poszczególnych ludzi zostaje przekazane innym [Pietrasiński 1968]. Część jego ulega zapomnieniu i część ta jest tym większa, im mniej systematycznie przebiega proces przekazywania doświad­czeń. Toteż wzrost systematyczności tego procesu przyczynia się do przyspieszenia postępu.Społeczna potrzeba systematyzacji wiedzy, dotyczącej pożąda­nych sposobów działania poza zasobem przysłów, baśni i utworów literackich, które odgrywają rolę wychowawczą, oraz tradycyj­nych, zwyczajowych sposobów postępowania, nie budzi się jed- nak od razu. Dopóki techniki działań ludzkich rozwijają się ewo­lucyjnie i powoli, wystarczają sposoby nie wymagające systema­tycznego naukowego badania, a same sposoby praktycznego dzia­łania mają charakter przeważnie zwyczajowo-tradycyjny.Z biegiem czasu wzrasta jednak tempo postępu na innych po­lach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *