Nadzór nad funkcjonowaniem partii politycznych w Polsce

Nadzór nad funkcjonowaniem partii sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji oraz prokurator generalny. W razie powstania wątpliwości co do zgodności z konstytucją celów lub zasad działania partii politycznych określonych w statucie lub programie Sąd Okręgowy w Warszawie może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją. Jeśli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o sprzeczności z konstytucją, partia nie może być zarejestrowana, a jeśli jest zarejestrowana, sąd rejestrowy wykreśla. Orzeczenia Trybunału są ostateczne. We współczesnym świecie występują dwie podstawowe formy organizacyjne partii politycznych. Partie masowe, działające stale, niezależnie od rytmu wyborów, dobrze ustrukturalizowane – socjaldemokracje, chadecje i partie konserwatywne. Partie kadrowe. Jedne opierają się na niewielkiej liczbie zawodowych polityków, słabo ustrukturalizowane (amerykańskie), zmilitaryzowane – oparte na zasadzie jednoosobowego przywództwa (ultraprawicowe).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *