NAJWAŻNIEJSZE MYŚLI KONCEPCJI

Początek XX w. jest okresem rozrastania się kapitalistycznych przedsiębiorstw przemysłowych. Toteż wkrótce i w tej dziedzinie działalności zaczęły się zarysowywać problemy z zakresu admi­nistracji podobne do tych, które już wcześniej wystąpiły w urzędach państwowych. Zasługą H. Fayola (1841—1925), który sam zresztą stał na czele stosunkowo wielkich przedsiębiorstw prze­mysłowych (szczegóły — zob. [Kurnal 1969]), było m. in. to, że stosunkowo wcześnie zauważył podobieństwo problematyki admi­nistracyjnej w zakresie wykonywania władzy państwowej i w za­rządzaniu wielkimi przedsiębiorstwami prywatnymi. Główne dzieło Fayola Administracja przemysłowa i ogólna [1926] wyszło wprawdzie w oryginale dopiero w r. 1917, ale pierwszy zarys jego koncepcji powstał już w r. 1900. Najważniejsze myśli tej koncepcji, w której administracją utożsamia się z szeroko pojmowanym kierowaniem wszelkimi instytucjami, to m. in. rozróżnienie funkcji technicznych, finan­sowych, handlowych, zabezpieczenia, ewidencji i administrowa­niu, czyli zarządzania, oraz analiza składników funkcji admini­strowania (przewidywanie, organizowanie, rozkazywanie, koor­dynowanie i kontrolowanie), a także koncepcja zależności udziału poszczególnych typów funkcji w pracy kierowników i zależności liczby podwładnych od szczebla hierarchii kierownictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *