OBSERWACJA ZACHOWANIA

Można tu dodać, że np. o podziale pracy pomiędzy zawodami, a zawodu między różnymi robotnikami, czyli o specjalizacji, pi­sał już Platon w Państwie i w Prawach, a Ksenofont w Cyropedii i w Ekonomikach [Chevalier 1966, t. I, s. 45]. „Badaniem ru­chów”, które później w XX wieku głównie pod wpływem mał­żeństwa Gilbreth miało się rozwinąć w odrębną dyscyplinę nau­kową, na długo przed F. B. Gilbrethem zajmowali się: A. Borelli (1680 r.), E. Maybridge (1887 r.), E. J. Marey (1894 r.) oraz A. M. Kelsen (1896 r.) [Trzcieniecki 1967, s. 6], Obserwacja zachowania się (3.1.1.) niektórych gatunków zwierząt pozwala przypuszczać, że przynajmniej część ich in­stynktów również stanowi dziedzicznie przekazane wskazówki zachowania się — skutecznego ze względu na zaspokojenie po­trzeb fizjologicznych w określonych warunkach, i to zachowania prowadzącego do tego możliwie najprostszą drogą. Dlatego właś­nie — iw tym właśnie znaczeniu — można powiedzieć, że: czło­wiekowi wrodzone jest dążenie do stosowania sposobów działania możliwie jak najbardziej skutecznych i możliwie zmniejszają­cych ofiary konieczne dla osiągnięcia celu, w szczególności zaś jak najprostszych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *