Obywatelstwo we współczesnym świecie

Obywatelstwo jest prawnym związkiem między człowiekiem a państwem. Obywatel jest zobowiązany do lojalności wobec państwa, którego jest obywatelem i do ponoszenia na jego rzecz obowiązków. Obowiązki reguluje każde państwo wewnętrznymi przepisami zawartymi w konstytucji bądź w ustawach. Do obowiązków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej należy: płacenie podatków, służba wojskowa, nauka, przestrzeganie prawa, dbałość o stan środowiska. Państwo zaś winne jest obywatelom pomoc, opiekę i ochronę. Sposób nabycia obywatelstwa i jego utraty określony jest w konstytucjach lub ustawach. Istnieją dwa zasadnicze sposoby nabycia obywatelstwa: z mocy prawa oraz w wyniku decyzji. W pierwszym przypadku podstawą prawną do nabycia obywatelstwa jest miejsce urodzenia dziecka. W drugim przypadku podstawą prawną donabycia obywatelstwa jest obywatelstwo rodziców dziecka, bez względu na miejsce urodzenia. Nabycie obywatelstwa w wyniku decyzji następuje również w dwu wariantach. Obywatelstwo nabywa się po spełnieniu przez daną osobę określonych przez państwo warunków (np. zamieszkuje się w danym państwie określony czas). Ten sposób nabycia obywatelstwa nazywa się naturaliza- cją. W drugim przypadku nabycie obywatelstwa następuje w wyniku decyzji osoby zainteresowanej (np. w wyniku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem innego państwa).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *