OCENA POSTĘPÓW

W tym celu w nauczaniu powszechnym stopnia podstawowego i śre­dniego nie potrzeba jednak wprowadzać osiego przedmiotu poświęcone­go zagadnieniom prawidłowej organizacji pracy, sprawności działania, do­brej robocie itp. Natomiast w toku nauczania wszystkich przedmiotów należy wpajać praktycznie, przykładem własnym nauczyciela i poprzez wymagania stawiane uczniom, zasady dokładnej i sumiennej pracy. Wy­magania stawiane w tym zakresie przy nauczaniu i egzekwowaniu wia­domości należy stale i konsekwentnie przedstawiać uczniom jako przykład postulatów, które społeczeństwo może i musi stawiać każdemu swemu członkowi w każdym zakresie jego działalności.Należy tu kłaść większy niż dotąd nacisk na nauczanie i egzekwowa­nie zasad sprawnego uczenia się, planowania własnej pracy i realizowania tych planów — jako na przykład prawidłowego sposobu organizowania własnej działalności w każdym zakresie, w nauczaniu „robót ręcznych” ten sam efekt należy osiągnąć poprzez bezpośrednie wskazywanie zasad sprawnego wykonywania pracy. Przy ocenianiu postępu uczniów trzeba brać pod uwagę nie tylko stan wiadomości, ale i stopień realizowania przez ucznia metodologicznych wymogów dokładnej i sumiennej pracy własnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *