OGÓLNE KONCEPCJE

Spotykamy też ogólne koncepcje teorii organizacji i zarzą­dzania osnute około sposobów rozwiązywania problemów i decy­dowania (teorii tych nie należy utożsamiać ze specjalnymi mate­matycznymi i psychologicznymi teoriami decydowania, trakto­wanego jako istotny element każdego działania).Tu na pierwszym miejscu wymienimy niektóre prace H. Simona — np. [1960] — który zresztą ostatnio skoncentrował się na jeszcze węższym zagadnieniu zastosowania elektronowych maszyn matematycznych w pro­cesach decydowania. Tu też zaliczyłbym rozprawę D. Richardsa i P. S. Greenslowa [1966], U nas kierunku tego żaden z teoretyków organizacji i zarządzania nie wysuwa jako swej myśli centralnej.Analiza schematów powiązań między jednostkami organiza­cyjnymi, wchodzącymi w skład większych instytucji, bardziej niż pozostałe ujęcia nadaje się do formalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *