OGRANICZONY ZAKRES ZAINTERESOWAŃ

Ograniczając zaś zakres zainteresowań do instytucji zarządzanych mamy do czynienia z teorią organizacji i zarządzania, która dzięki wpro­wadzeniu jej i to właśnie w zakresie tematycznym objętym niniejszą książką — na większości kierunków wyższych studiów ekonomicznych i w podobnym zakresie na niektórych innych kierunkach nauczania przy­biera obecnie wyraźnie charakter wyodrębnionej dyscypliny. Można by obok niej umieścić postulowaną teorię organizacji instytucji, w których władza opiera się głównie na źródłach innych niż własność zasobów. Jest jednak rzeczą co najmniej wątpliwą, czy warto by było na tak wysokim szczeblu abstrakcji tworzyć tego rodzaju dyscyplinę i dlatego odpowiednią przedziałkę oznaczyłem krzyżykiem na znak, że uważałbym tworzenie jej za niecelowe. Rozważania prowadzone na tym najwyższym szczeblu uogól­nienia są potrzebne zarówno po to, aby uchwycić to, co jest wspólne różnym dziedzinom działania, jak (a może głównie) po to, aby na ich tle można było — w zakresie nauk bardziej szcze­gółowych — badać i lepiej rozumieć różnice zachodzące w orga­nizacji poszczególnych dziedzin działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *