OKREŚLENIA I DEFINICJE

Różnych określeń i prób definicji pojęcia działania jest w li­teraturze nie mniej niż różnych określeń innych pojęć, którymi” operujemy w teorii organizacji i zarządzania. Wydaje się jednak, że przy bliższym zbadaniu wszystkie te określenia działania moż­na sprowadzić do powyższej formuły. Tak np. Girndt [1967, s. 28] określa działanie za Maksem Weberem jako „sensowne zachowa­nie się”. Jest to jednak pozorna tylko eliminacja celowości i do­wolności. Celowość tkwi w interpretacji weberowskiego pojęcia sensu „działania” jako „treściowego celu” [tamże, s. 24], czyli tego, co działający może wartościować jako przydatne albo emo­cjonalnie zadowalające. Dowolność zaś mieści się w postulacie świadomości i spontaniczności, czyli niecałkowitego zdetermino­wania [tamże, s. 29].Nie jest rzeczą teorii organizacji i zarządzania szukanie od­powiedzi na pytanie, czy „poczucie dowolności” i „świadome lub podświadome antycypowanie przyszłych uważanych za pożądane stanów rzeczy” jest właściwe tylko ludziom, czy także niektórym innym organizmom biologicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *