OKREŚLENIE TREŚCI POJĘCIA

Definicja ta zawiera wszystko i tylko to, co jest potrzebne do określenia treści tego pojęcia we wszystkich wyróżnionych wy­żej, praktycznie stosowanych znaczeniach, i stanowi nieprześci- gnioną dotąd przez nikogo ani u nas, ani za granicą, syntezę isto­tnych elementów wszystkich sensownych definicji organizacji spotykanych w literaturze. Nie zawiera ona oczywiście pełnej, rozwiniętej charakterystyki pojęcia. Takiej charakterystyki nie możemy oczekiwać od żadnej definicji. Nie jest to bowiem zada­nie definicji, lecz teorii danego zagadnienia, wyrażonej w opra­cowaniu monograficznym, czasem zaś w wielu takich opracowa­niach wnikających każde w inną część problemu. Rola definicji polega na umożliwieniu identyfikacji desygnatów definiowanego terminu. Otóż wszystkie i tylko takie całości (złożone z rzeczy lub złożone z poszczególnych zdarzeń) będziemy uważali za zor­ganizowane (scharakteryzowane w sposób istotny przez to, że przysługuje im organizacja w znaczeniu atrybutowym), których części współprzyczyniają się do ich powodzenia; a im bardziej się do tego przyczyniają, w tym wyższym stopniu uznamy je za zorganizowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *