OMÓWIONE WYTYCZNE

Omówione dotąd wytyczne sprawnego działania nie wyczerpu­ją pełnego repertuaru dyrektyw tego rodzaju. Są to natomiast te spośród nich, które wydają się stosunkowo najgruntowniej prze­myślane. Spośród dyrektyw mniej gruntownie zbadanych, a więc tym bardziej godnych dalszej uwagi, można wymienić nastę­pujące.Dyrektywie koncentracji sił przeciwstauńa się postulat wszech­stronności działania.Mieliśmy już sposobność rozważać zagadnienie związane z tym przeciwstawieniem, gdy analizowaliśmy problem podsta­wowego ogniwa. Skoncentrowanie wysiłków na przekształcenie tego elementu sytuacji, który uważamy za podstawowy, może być warunkiem skuteczności całego działania. Ale zaniedbanie pozo­stałych elementów może podważyć skuteczność. W okresie wstępnej odbudowy życia gospodarczego po woj­nie słusznie skoncentrowaliśmy wysiłki przede wszystkim na za­gadnieniu transportu; istotnie, było to ogniwo podstawowe odbu­dowy. Ale przecież nie można było w tym czasie zaniedbać także szeregu innych zagadnień, choćby np. zagadnienia wyżywienia ludności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *