OSOBNY PRZYKŁAD

Osobnym problemem jest rozciąganie nauczania organizacji także na szkoły powszechne i średnie szkoły zawodowe oraz ogólnokształcące. Za­gadnienie to nie jest jak dotąd rozwiązane w sposób zadowalający.W marcu 1961 r. ówczesna Pracownia Ogólnych Problemów Organiza­cji Pracy PAN przedstawiła na posiedzeniu Komitetu Nauk Pedagogicz­nych PAN projekt swych badań, dotyczących społecznego znaczenia na­wyków do dokładnego i sumiennego wykonywania wszelkiej roboty, i uwa­gi dotyczące roli szkół wszystkich szczebli, w szczególności zaś zakładów kształcenia nauczycieli, w programie upowszechnienia tych nawyków w naszym społeczeństwie.W ciągu ubiegłych lat projektowane badania zostały (z jednym tylko wyjątkiem) wykonane, a ich rezultaty są dostępne bądź to w formie pu­blikacji, bądź też w aktach Zakładu Prakseologii PAN. Badania te po­twierdziły dość wyraźnie hipotezę sformułowaną w r. 1961, że: „podstawowym ogniwem” organizacji we współczesnym społeczeń­stwie polskim i warunkiem niezbędnym przekształcenia hasła dobrej ro­boty w rzeczywistości jest wpojenie w całym społeczeństwie nawyków do pracy dokładnej (szczegółowo zgodnej z ustalonymi wzorami) i sumiennej oraz że jednym z warunków realizacji tego postulatu jest zmierzająca do tego działalność szkoły — na wszystkich jej kolejnych szczeblach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *