Państwo jako organizacja polityczna i suwerenna

Co to znaczy, że państwo jest organizacją polityczną? Mówiąc, że państwo jest organizacją polityczną, myślimy o tej działalności społecznej, która wiąże się bezpośrednio ze sprawowaniem władzy lub walką o władzę. Władza jest podstawową kategorią polityki, dzięki niej podejmowane sąvdecyzje wiążące całe społeczeństwo, posiada ona możliwość wywierania legalnego przymusu, wreszcie moc rozstrzygania konfliktów społecznych. W tym rozumieniu państwo jest organizacją polityczną.  Przez suwerenność najogólniej rozumie się zwierzchni charakter władzy państwowej wewnątrz i niezależność na zewnątrz. Pojęcie suwerenności zrodziło się w praktyce średniowiecza w czasie sporu o władzę uniwersalną nad światem, między papieżami a cesarzami rzymskimi narodu niemieckiego. Teoretyczne pojęcie suwerenności ukształtowało się w XVI w. J. Bodin (Bodinus) uchodzi za twórcę tego pojęcia. W dziele „Sześć ksiąg Rzeczypospolitej” (1576 r.) mówi szeroko o suwerenności jako cesze państwa, polegającej na istnieniu władzy najwyższej, niezależnej. Inaczej pojmował suwerenność J.J. Rousseau w XVIII w., jako wyraz woli powszechnej narodu. Aktualnie przyjmujemy poglądy J.J. Rousseau i uznajemy suwerenność za niezbędny atrybut władzy państwowej. Suwerenność wewnętrzna polega na tym, że władza pochodzi z woli narodu. Suwerenność zewnętrzna oznacza, że władza pochodząca z woli narodu w pełni panuje na swoim terytorium i podejmuje zobowiązania w stosunku do innych państw na podstawie własnej decyzji, jest niezależna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *