PIERWSZE ZNACZENIE

Pierwsze znaczenie jest przy tym znaczeniem atrybutowym (cecha to tyle co atrybut), drugie jest znaczeniem rzeczowym, zwyczajowo bowiem termin organizacja w znaczeniu rezultato­wym, lecz nie atrybutowym odnosimy do rzeczy, a nie do proce­sów zorganizowanych. Mówimy np. używając terminu organi­zacja w sensie atrybutowym: „organizacja obiegu dokumentów w instytucji A jest skomplikowana”, ale chyba nikomu nie przyj­dzie na myśl powiedzieć: „obieg dokumentów jest skompliko­waną organizacją”, choć mówiąc o instytucji A (o „rzeczy zorga­nizowanej”) jesteśmy skłonni używać tego terminu zarówno atrybutowo (na przykład: „organizacja instytucji A określa jej obieg akt”), jak i rzeczowo (na przykład: instytucja A jest orga­nizacją, w której ma miejsce obieg akt”). Nawet J. Kurnal [1969], który — zresztą słusznie — przywią­zuje szczególną wagę do procesów działania zachodzących w in­stytucjach ludzkich, posługuje się tu nazwą „całość organizacyj­na działania”, a nie po prostu „organizacja”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *