POCZUCIE DOWOLNOŚCI

Aby nie uprzedzać odpowie­dzi na to pytanie, zwykliśmy mówić o „podmiotach działających”, do których można by zaliczyć każdy organizm mający wymie­nione wyżej zdolności. Jasne jest, że w teorii organizacji insty­tucji zarządzanych tylko ludzie wchodzą praktycznie w rachubę.Zachowanie się grupy będziemy w zasadzie nazywali jej „fun­kcjonowaniem”, wiążącym się z określonym działaniem jej członków.Wśród działań można przeprowadzić szereg rozróżnień z roz­maitych punktów widzenia. Ze względu na nasilenie poczucia dowolności wprowadzimy dwojakie rozróżnienie. Po pierwsze, z punktu widzenia udziału podmiotu działającego w wyborze celu i sposobu działania — roz­różnimy działania bardziej i mniej samodzielne. Po drugie, z pun­ktu widzenia stopnia szczegółowości określenia z góry sposobów działania (niezależnie od tego, kto je określa) — działania bar­dziej i mniej szczegółowo planowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *