PODOBNE UJĘCIE PRZEDMIOTU

Podobny sposób ujęcia przedmiotu cechuje także wiele innych prac — przeważnie powstałych w środowisku Zakładu Prakseologii Polskiej Aka­demii Nauk oraz Katedry Ekonomiki i Organizacji Pracy Uniwersytetu Łódzkiego — że wymienię dla przykładu nie opublikowaną jeszcze roz­prawę doktorską S. Filipkowskiego na temat teorii powstawania wypad­ków przy pracy i zapobiegania im, a także: [Gasparski 1967a], [Gliszczyń­ska 1963 i 1967], [Kowalewski 1964a, 1964b, 1965 i 1967a], [Pszczołowski 1963 i 1967a], [Rudniański 1967a i 1967b], [Wójcik 1963], [Ziemski 1967a],Prakseologiczną teorię organizacji i zarządzania można by zresztą zbudować, jak mi się zdaje, także np. wokół takich pojęć, jak działanie, praca, kierowanie, sprawność itp. M. Stogdill wystąpił ostatnio z koncepcją ogólnej teorii organizacji, syntetyzującej klasyczne („racjonalne”) i behavio- ralne („naturalne”) ujęcia (wyjaśnienie pojęć „racjonalnego” i „naturalnego” ujęcia teorii organizacji czytelnik znajdzie na najbliższych stronicach). Metodologicznie koncepcja ta czerpie sporo z ujęć cybernetycznych i z ogólnej teorii systemów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *