PODSTAWOWE ELEMENTY

Zabierając głos w dyskusji B. Miszułowicz przypomniał m. in. stwier­dzenie K. Marksa, że „proces pracy trzeba najpierw badać niezależnie od jakiejkolwiek określonej formy społecznej” [Marks 1951, s. 188], i wypo- dziedział pogląd, że „w sferze bazy ekonomicznej rozpatrywanie organizacji pracy z punktu widzenia odmienności wynikającej z formacji społecznej nie jest uzasadnione”, a także w innych dziedzinach „kształtowanie się form organizacyjnych bardziej jest zależne od poziomu nauki i techniki, a w konsekwencji i od poziomu sił wytwórczych, niż od ustroju poli­tycznego”. Wymienił poza tym kilka podstawowych elementów, które jego zdaniem „wywierają większy wpływ na typ organizacji pro­dukcji niż ustrój społeczny, a mianowicie: poziom sił wytwórczych, po­ziom nauki i techniki, tempo wzrostu bazy produkcyjnej, etap rozwoju przemysłu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *