POSTAĆ ZARZĄDZANIA

W lekturze obowiązkowej zwrócono uwagę na to, że oba te znaczenia różnią się znacznie od sposobu pojmowania instytucji przez nauki prawne i niektórych przynajmniej socjologów [Zieleniewski 1967a, s. 16 w przy­pisie 6]. Tu dla uzupełnienia dodaję jeszcze parę nowoczesnych określeń znaczenia tego terminu:„Podzielane (należy rozumieć: przez członków zespołu — J. Z.) wzorce przekonań bywają w naukach społecznych nazywane instytucjami” [Ru- benstein 1966, s. 64].Homans [1964, s. 35] instytucją nazywa „zbitkę” (a cluster) ról, a rolą — „zbitkę” norm.„Grupy zorganizowane, wyposażone we wspólne, trwałe układy norm i dóbr zwykło się nazywać instytucjami społecznymi” [Kowalewski Z. 1967, s. 17]. Warto tu zwrócić uwagę na położenie w tym określeniu na jednej płaszczyźnie rzeczy (ludzi, dóbr) z czymś, co nie jest rzeczą (z „normami”). Teoria organizacji i zarządzania zajmuje się, ściśle rzecz bio­rąc (2.1.4.), tylko niektórymi rodzajami instytucji, takimi mia­nowicie, w których władza opiera się głównie na własności zaso­bów, czyli kierowanie przybiera postać zarządzania (5.1.5).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *