POWAŻNY KIERUNEK

Poważnym kierunkiem jest dalsze rozszerzanie badań nad organizacją poza „zdobyty” już od czasów Ch. I. Barnarda za­kres wszelkiego rodzaju instytucji ludzkich. Kierunek ten zdaje się mieć wszelkie szanse dalszego szybkiego rozwoju. Wykracza on jednak poza nakreślone przeze pnie na wstępie ścisłe ramy teorii organizacji i zarządzania (czyli organizacji instytucji za­rządzanych).Są to, po pierwsze, badania w zakresie najbardziej ogólnej teorii „sterowania” (5.1.1.), czyli cybernetyka, oraz, po drugie, „ogólna teoria systemów”.Badania te prowadzi się na szczeblu abstrakcji, wyższym nie tylko od teorii organizacji i zarządzania, lecz nawet od prakseo­logii. Nie zostały więc one w ogóle uwidocznione na naszym wy­kresie 2.1.4.-1. Chcąc je tam umieścić, trzeba by było nasz „wy­cinek tortu” zamienić na cały lub prawie cały jego okrąg, obej-‘ mując przedmiotem badania także organizmy biologiczne, ma­szyny, a może nawet systemy atomowe z jednej strony, a galak­tyczne z drugiej. Nie będziemy też tu wnikali w ich szczegóło­wy opis.Co do cybernetyki, to wystarczy stwierdzić jej bliski związek z prakseologią — por. [Lange 1969, s. 248]. Powołując się na Couffignala [1963] M. Mazur [1966, s. 129] konstatuje, że zdaniem francuskiego autora „cybernetyka jest sztuką osiągania skutecz­ności działania”, a jak wiemy, to samo jest celem zewnętrznym (3.1.3.) prakseologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *