Powszechność i równość prawa wyborczego

Powszechność prawa wyborczego oznacza, że obywatele państwa niezależnie od płci, rasy, języka, dochodu, wykształcenia, wyznania i przekonań politycznych mają prawo głosować i być wybrani, jeśli spełniają warunki związane z cenzusem wieku, zamieszkania i nie są pozbawieni praw prawomocnym orzeczeniem sądu z tytułu ubezwłasnowolnienia lub pozbawienia praw publicznych i wyborczych. Generalnie czynne prawo wyborcze posiadają obywatele, którzy ukończyli 18 lat (w Finlandii i Szwajcarii 20 lat). Równość prawa wyborczego oznacza, że każdy wyborca ma jednakową liczbę głosów – czyli jeden. Głos każdego wyborcy znaczy tyle samo. Wszyscy wyborcy głosują na tych samych zasadach. Bezpośredniość prawa wyborczego oznacza, że każdy obywatel musi osobiście udać się do lokalu wyborczego i w warunkach tajności (specjalnie osłonięte miejsca do wypełniania list wyborczych) oddać swój głos. Nie można skorzystać z pośrednictwa nawet osób bliskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *