Prawo do skargi

Sformułowanie „każdy” nie ma bezpośredniego przełożenia na praktykę, skargę bowiem wnieść może tylko osoba, która-sama bezpośrednio zo- stała dotknięta wyrokiem lub decyzją administracyjną opartą na niezgodnym z konstytucją akcie normatywnym. Musi ona działać „we własnej sprawie”. Prawo do skargi przysługuje również cudzoziemcom. Nie można złożyć skargi konstytucyjnej, jeśli nie została wyczerpana droga sądowa lub administracyjna. W skargach dotyczących decyzji administracyjnych, trybunał przyjmuje, że wyczerpanie toku instancyjnego następuje po złożeniu skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz uzyskaniu prawomocnego orzeczenia z tego sądu. W postępowaniu cywilnym, które obejmuje postępowanie sądowe, dla wyczerpania toku instancyjnego niezbędne jest przejście przez etap kasacji składanej do Sądu Najwyższego, nawet wtedy gdy wiadomo, że jest brak podstaw do złożenia kasacji. Pamiętać należy, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie kończy sprawy. Jeśli przepis, na podstawie którego wydano decyzję, był niezgodny z konstytucją, to poszkodowany ma prawo wnosić o wznowienie postępowania przed sądem powszechnym lub administracyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *