PRZYGOTOWANIE DZIAŁANIA

Prostota jest określeniem względnym także dlatego, że zawsze jest stopniowalna. Według Z. Wasiutyńskiego „im mniej wprowadzamy części lub cech, tym rozwiązanie jest mniej wszechstronne, ale za to zyskuje na prostocie” — por. [Wasiutyński 1962, s. 47]. Można jednak wskazać wyjątki od tej zasady.Preparacja, czyli przygotowanie działania, jest walorem do­brej roboty o tyle, że każde działanie wymaga przygotowania i nieprawidłowe przygotowanie musi zmniejszyć jego spraw­ność — por. [Kotarbiński 1969, ss. 172—188], W istocie rzeczy preparacja jest jednak raczej etapem sprawności działania, któ­ry stanowi nie tyle postać, ile warunek sprawności działania roz­patrywanego jako całość. Czystość jest w Traktacie o dobrej robocie ujęta jako cecha produktu, a nie działania; „tym większą stwierdza się w wytwo­rze czystość, im mniej w nim cech ujemnych, niezgodnych z ce­lem głównym lub celami pobocznymi” [Kotarbiński 1969, s. 120], Wydaje się, że przez analogię można by mówić też o działaniu, że jest tym czystsze, im mniej w nim fragmentów nie przyczy­niających się do osiągnięcia celu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *