RAMY ORGANIZACYJNE

Można z nich też wysnuć jako praktyczne wnioski organiza­cyjne m. in. następujące zalecenia: dbać pod względem stosowanych rozwiązań technicznych technologicznych o utrzymywanie się w czołówce krajów wy­soko rozwiniętych i zawczasu — już w stadium projektowa­nia — dostosowywać organizację wytwarzania do tych ,nie żałować kosztów i wysiłków na techniczne i organizacyjne doskonalenie kierowniczego i niekierowniczego personelu tech­nicznego oraz administracyjnego i przechodzić stopniowo do form wynagradzania dostosowanych do kolektywnego charakteru pracy.Rozwiązania techniczne i technologiczne stale i coraz to szybciej roz­wijają się i doskonalą. Postęp techniczny jest przy tym zjawiskiem ogól­noświatowym. Nie można więc utrzymać się na poziomie „nowoczesności” nie doskonaląc i u nas istniejących aktualnie rozwiązań technicznych. Ko­nieczne jest przeto stworzenie ram organizacyjnych sprzyjających rodzi­mej wynalazczości i tzw. „ruchowi racjonalizatorskiemu”, hamowanemu głównie obawą kierowników przedsiębiorstw przed ryzykiem, które niesie z sobą zawsze każda jeszcze nie wypróbowana nowość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *