Referendum

Najbardziej rozpowszechnioną formą bezpośredniego uczestnictwa w sprawowaniu władzy w krajach europejskich jest referendum. Referendum jest to powszechne głosowanie, w którym biorą udział obywatele posiadający czynne prawo wyborcze i przebywający na terytorium państwa. Referendum wyraża akceptację lub brak akceptacji w określonej sprawie. Referendum może być ogólnokrajowe lub regionalne, o charakterze stanowiącym lub opiniodawczym. Referendum jest charakterystyczną cechą ustrojową Szwajcarii, przeprowadzane jest na żądanie wyborców lub kantonów. Pozostałe kraje europejskie z tej formy uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy korzystają sporadycznie, z tendencją wzrostową. W naszym kraju referendum jest uzupełniającą formą sprawowania władzy przez obywateli (art. 125 konstytucji RP): „W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe”, które ma prawo zarządzić „Sejm uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, lub Prezydent za zgodą Senatu podjętą bezwzględną większością głosów”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *