Refleksja nad naturą i naturalnymi uwarunkowaniami egzystencji ludzkiej

Do szkoły prawa natury nawiązuje myśl oświecenia. Refleksja nad naturą i naturalnymi uwarunkowaniami egzystencji ludzkiej doprowadziła do sformułowania i uchwalenia Deklaracji Praw Wirginii, Deklaracji Niepodległości Trzynastu Zjednoczonych Stanów Ameryki w 1776 r. oraz Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela we Francji w 1789 r. Deklaracje te stwierdzają wynikającą z natury wolność, własność i szczęście wszystkich ludzi, które rząd – ustanowiony dla wspólnego dobra – obowiązany jest szanować. Wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi i stwórca obdarzył ich nienaruszalnymi prawami, nawet możliwością wystąpienia przeciwko władzy państwowej. Myśl oświecenia w zakresie praw człowieka znalazła odzwierciedlenie również w Konstytucji 3 maja 1791 r.: „Bezpieczeństwo osobiste i wszelką własność komukolwiek z prawa przynależną jako prawdziwy społeczności węzeł, jako źrenicę wolności obywatelskiej szanujemy, zabezpieczamy i utwierdzamy”. W 1791 r. w Stanach Zjednoczonych uchwalono 10 poprawek do konsty- tucj i – Kartę Praw. Wolność w dobie oświecenia uzyskała rangę wartości społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *