REZERWY ZASOBÓW

Niedostateczne przestrzeganie tej dyrektywy zmniejsza ekono­miczność działania (szczególnie, gdy je rozpatrujemy w długich okresach czasu), powoduje bowiem przerwy w działaniu lub zmniejsza jego wynik, nie zmniejszając na ogół w równym stop­niu nakładów.Znaczenie rezerw w działaniach wojennych jest powszechnie uznawane. „Zwycięża na wojnie ta strona, która posiada więcej rezerw, więcej źródeł siły, więcej wytrwałości w masach ludo­wych”, pisał Lenin [Lenin 1957, t. 30, s. 61], a przecież w stoso­wanym tu uogólnionym znaczeniu źródła siły oraz wytrwałość (będąca siłą charakterów) to też swego rodzaju rezerwy.Problem rezerw zasobów materialnych znajdował się w na­szym życiu gospodarczym dość długo w cieniu postulatu maksy­malizacji wykorzystania zasobów, który się wyrażał słusznym ha­słem „przyspieszenia obiegu środków obrotowych”. Dziś jednak znaczenie prawidłowych rezerw zasobów materialnych nie budzi chyba niczyjej wątpliwości. „Podstawową słabością dotychcza­sowych metod planowania było niedostateczne uwzględnianie potrzeby niezbędnych rezerw przy sporządzaniu planów”. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *