RODZAJ KIEROWANIA

Po­nieważ jednak ten szczególny rodzaj kierowania najłatwiej jest wyróżnić na tle kierowania w ogóle, ponieważ dalej cechy róż­niące instytucje zarządzane od innych instytucji występują najplastyczniej na tle uwag ogólnych o instytucjach, a przy tym w większości rzeczywiście istniejących instytucji praktyczne kie­rowanie opiera się nie na jednym, lecz na paru źródłach władzy przejawiających się z różnym nasileniem, będziemy przeto w wielu miejscach mówili o kierowaniu w ogóle i o instytucjach w ogóle. Będziemy natomiast mogli odtąd termin „rzecz zorga­nizowana” — brzmiący, jak już wyżej stwierdziłem, nieco sztucz­nie — zastąpić przeważnie terminem „instytucja”. Najbardziej nas tu interesujący typ instytucji wyróżnimy dodatkiem „zarzą­dzana”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *