RÓŻNICE W TERMINOLOGII

O  ile wszystkie opisane dotąd rodzaje różnic między kierun­kami w teorii organizacji należy traktować jako pozytywne wzbogacenie nauki, o tyle różnice wynikające w istocie rzeczy tylko z niejednolitej terminologii są zjawiskiem wysoce ujem­nym. Są to bowiem różnice tylko pozorne. Wprowadzają zamie­szanie i wielce utrudniają istotny postęp nauki (por. dla przykła­du terminologię dotyczącą PERT — 3.2.3.). Różnice w terminologii występują niekiedy jako jedyna cecha wyróżniająca nową książkę od innych dawniej napisanych; częś­ciej jednak te różnice towarzyszą innym rodzajom różnic i wte­dy właśnie stają się najbardziej niebezpieczne, gdyż trudniej je zauważyć. Zjawisko to spotykamy w wielu młodych dyscypli­nach naukowych. Można by go było uniknąć, gdyby wszyscy piszący zechcieli się zasto­sować do swoistego pisarskiego „kodeksu dobrego wychowania”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *