Rozpatrywanie skarg

Taka zasada obowiązuje przy rozpatrywaniu skarg przez organy administracji publicznej, organy samorządowe i organy organizacji społecznych (Kodeks postępowania administracyjnego, art. 228-230). W postępowaniu mogą uczestniczyć posłowie, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu lub przekazali skargę na wniosek innej osoby (prawo wynikające z mandatu). Skargi i wnioski podlegają rejestracji
należy je przechowywać. Nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg wniosków składanych do sądów sprawuje Krajowa Rada Sądownictwa, a do innych organów i jednostek organizacyjnych Prezes Rady Ministrów (utworzono specjalne Biuro Kontroli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuro Skarg i Listów w Kancelarii Prezydenta RP). Termin załatwienia skargi wynosi 14 dni, ale może być wydłużony do 2 miesięcy w uzasadnionych przypadkach. Skargi można składać do redakcji środków masowego przekazu, partii politycznych, związków zawodowych, związków wyznaniowych. Tryb ich rozpatrywania nie jest regulowany przez prawo i państwo nie odpowiada za sposób ich załatwiania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *