ROZRÓŻNIENIE TYPÓW WŁADZY

Weber, jak można wnosić z kontekstu jego wy­powiedzi, pojmował władzę przeważnie w nieco węższy sposób, a w każdym razie wychodził w swoich obserwacjach głównie od władzy państwowej. Dopiero niektórzy jego następcy rozszerzyli wskazane przezeń idealne typy władzy także na przypadki wy­konywania jej w dziedzinie gospodarowania. Weber rozróżniał trzy podstawowe typy władzy ze względu na jej źródła tkwiące w psychice osób, które się jej podporząd­kowują.Władza tradycjonalistyczna opiera się na wierze w niena­ruszalność odwiecznych obyczajów; przykładem jej może być władza „starszych” (gerontokracja) i patriarchalizm. W miarę rozwoju administracji (w sensie rzeczowym, czyli według J. Starościaka aparatu administracyjnego [Starościak 1966, s. 21]), ten typ władzy przybiera postać „patrymonializmu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *