RZECZY ZORGANIZOWANE

Przyjęte przez nas określenie organizacji może się odnosić do bardzo szerokiego zakresu rodzajów rzeczy — por. [Zieleniewski 1967a, s. 64—68]. Malinowski [Organizacija i uprawlenije 1968, s. 105] odnosi to pojęcie np. głównie do organizmów biologicznych. My jednak w tej książce bę­dziemy się nim posługiwali w sposób węższy, odnoszący je tylko do insty­tucji (2.1.4.). c Na wstępie parę przykładów „rzeczy zorganizowanych”. Uła­twią nam one orientację, jakie to rodzaje tych rzeczy (wraz z procesami ich funkcjonowania) głównie nas w tej książce inte­resują. Zacznę umyślnie od przykładów takich rzeczy zorganizo­wanych, którymi w dalszym ciągu nie będziemy się interesowali. Weźmy system złożony ze Słońca i planet lub jądra atomowego i ele­ktronów. Jeżeli „powodzenie” potraktujemy szeroko obejmując nim, tak jak się to obecnie przeważnie czyni, także przetrwanie w „płynnej” rów­nowadze dynamicznej systemu jako takiego, to system taki możemy roz­patrywać jako rzecz zorganizowaną. Stosunki między jej częściami pole­gają tu bowiem na takiej „grze” siły przyciągania i siły odśrodkowej (mo­glibyśmy je nazwać ogólnie siłami integrującymi i dezintegrującymi), że części przyczyniają się do przetrwania, a więc do „powodzenia” systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *