SFORMUŁOWANA KONCEPCJA

Koncepcja Bogdanowa sformułowana w jego dziele pt. Tiektologija [Bogdanow 1927] miała charakter bardzo ogólny i w wielu partiach bar­dziej fantastyczny niż naukowy. Bogdanow był raczej prekursorem ogólnej teorii systemów niż teorii organizacji i zarządzania. Przed pierwszą kon­ferencją naukowej organizacji pracV sformułował on następujące tezy: „ogólna nauka organizacyjna starając się usystematyzować doświadczenie organizacyjne ludzkości w jego całokształcie stawia zadania organizacyj­ne w ich najbardziej ogólnej formie, wyjaśnia najogólniejsze prawidło­wości organizacyjne podnosząc do roli praw uniwersalnych prawidłowości jednoczenia się jakichkolwiek elementów. Dla niej organizacja .rzeczy, ludzi, idei (technika, ekonomia, ideologia) nie leżą na odosobnionych płaszczyznach, lecz występują jako kombinacje strukturalne w ogóle” [Kierżencew 1925].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *