Składanie petycji lub wniosku

Jak należy rozumieć zapewnienie „każdemu” prawa do składania petycji? Osoba składająca petycję, wniosek lub skargę powinna mieć zdolność do czynności prawnych, tzn. mieć ukończone 18 lat i nie być osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie lub częściowo. Stanowi to warunek rozumienia przez tę osobę znaczenia tego wystąpienia łącznie z wszystkimi możliwymi następstwami zarówno dla niej samej, jak i dla innych podmiotów, których wystąpienie dotyczy. Nieletnim dla ochrony ich praw i interesów przysługują inne środki. Z formy petycji i skargi mogą korzystać także żołnierze i więźniowie. Adresatami skarg, petycji i wniosków mogą być „wszystkie organy państwowe” i organizacje społeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *