Spory zbiorowe

Jakie są procedury rozwiązywania sporów zbiorowych? Związek zawodowy wypowiada np. dotychczasowe warunki pracy i płacy. Dzień zgłoszenia wypowiedzenia jest początkiem sporu. Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, ma na to 3 dni. Brak porozumienia obliguje strony do powołania mediatora z listy ustalonej przez ministra pracy i polityki społecznej. Brak postępu w mediacjach upoważnia związek zawodowy do 2-godzinnego strajku ostrzegawczego. Nieosiągnięcie porozumienia w postępowaniu mediacyjnym upoważnia do podjęcia akcji strajkowej albo odwołania się do arbitrażu społecznego. Po wyczerpaniu drogi prawnej i braku rozwiązania sporu zbiorowego strajk jest środkiem ostatecznym. Udział pracowników w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. Pracownik traci jedynie prawo do wynagrodzenia za czas strajku. Okres przerwy na strajk wlicza się do okresu zatrudnienia. Nadzór nad działalnością związków zawodowych sprawuje sąd rejestrowy. Jeśli działalność związku jest sprzeczna z ustawą, na wniosek ministra sprawiedliwości sąd orzeka o skreśleniu związku z rejestru. Od tego orzeczenia przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *