SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA

Próby takie często prowadzą do uświadomienia sobie antyno­mii sprawnego działania [Kotarbiński 1957a, s. 658—665], [Simon 1959, s. 20] oraz [Zieleniewski 1967a, s. 332], czyli pozornej sprzeczności powstającej gdy mamy do czynienia z dwoma wza­jemnie niezgodnymi zaleceniami, i zależnie od sytuacji — albo jedno, albo drugie zalecenie okazuje się trafne. Warunkiem sprawności jest wtedy wybranie spośród różnych wariantów działania, rozmieszczonych pomiędzy dwoma niezgodnymi zale­ceniami, takiego wariantu, który najlepiej odpowiada konkre­tnej sytuacji. Przeprowadzenie myślowej próby adekwatności sformułowa­nia zaleceń zawartych w zasobach „mądrości ludowej” nie zwal­nia jednak od praktycznej weryfikacji uzyskanych w ten sposób hipotez (4). Po pomyślnej weryfikacji tę drogę przejścia od pra­ktyki do teorii można uważać za zakończoną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *