STOPIEŃ OGÓLNOŚCI TWIERDZEŃ

W jego najniższej części zamieszczono „rzeczy”, czyli fragmenty na­szego rzeczywiście istniejącego ludzkiego świata, który jest przedmiotem wiedzy naukowej. W danym przypadku są to różne rodzaje instytucji czyli zespołów ludzi, rozpatrywanych zawsze łącznie ze wszystkimi zaso- oami, którymi ludzie ci posługują się w swym działaniu (4.1.4.).Dla naszych celów dogodne jest podzielenie tych rodzajów insty­tucji według kryterium głównego źródła, z którego wywodzi się władza ich kierowników: po lewej stronie umieszczono takie instytucje, w któ­rych władza kierowników opiera się głównie na własności zasobów (na­rzędzi i przedmiotów pracy) lub na upoważnieniu do sprawowania wła­dzy otrzymanym od właściciela tych zasobów, czyli — w naszym języku . Po prawej stronie wszelkie inne instytucje. Ze względu na stopień ogólności twierdzeń rozmieszczono po­szczególne dyscypliny w układzie pionowym, dzieląc je przede wszystkim na trzy ogólne szczeble abstrakcyjności (najwyższy szczebel umieszczono na szczycie wykresu) i w miarę możności rozmieszczając analogicznie w ramach każdego szczebla (choć, jak się okazuje, nie zawsze dało się w sposób nie budzący wątpli­wości ustalić kolejność tego szczegółowego uszeregowania abstrak­cyjności dyscyplin wewnątrz głównych szczebli ogólności).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *